1. Tutaj jesteś:
 2. Strona główna
 3. O szkole
 4. Historia szkoły
 5. Historia naszej szkoły

Historia naszej szkoły

3 listopada 1928 w Prudniku oddano do użytku Szkołę Rolniczą (Landwirtschaftsschule). Szkołę wybudowano na wyraźne zapotrzebowanie rolników ówczesnego powiatu prudnickiego. Jej pierwszym dyrektorem był Romer, który był jednocześnie dyrektorem nowo utworzonej Izby Rolniczej w prowincji Górnego Śląska.

Była to nowoczesna, bardzo dobrze wyposażona szkoła o tym kierunku kształcenia. W szkole były klasy dla dziewcząt i jak to określano młodych rolników w tym klasa chemiczna, warsztaty szkolne. Była też stołówka szkolna i duża sala konferencyjna i mieszkanie dla dozorcy. Szkołę wyposażono w garaż na maszyny rolnicze, stajnie i pomieszczenia gospodarcze. W szkole wykładano nauki przyrodnicze, a zwłaszcza botanikę, chemię i fizykę, a także ogólnie pojęte rolnictwo ze szczególnym naciskiem na uprawę naturalną – obecnie nazywaną ekologiczną. Uczono też przedmiotów podstawowych takich jak język niemiecki, matematyka i biurowość. W klasach dziewcząt w zamian przedmiotów technicznych dominowały lekcje gotowania, prasowania, prania, opieki nad niemowlętami i opieki zdrowotnej. Drugim ważnym zadaniem szkoły było doradztwo rolnicze dla rolników indywidualnych powiatu. Zajęcia te prowadzone były głównie zimą, obejmowało wszystkie dziedziny rolnictwa i hodowli zwierząt, a co istotne zajęcia były bezpłatne. Przy szkole funkcjonowała ferma drobiu.

Obraz:

Zakończone działania wojenne w roku 1945 pozwoliły władzom powiatu prudnickiego na utworzenie z dniem 1 lutego 1946 roku Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum Rolniczego w budynku poniemieckiej szkoły rolniczej przy ul. Kościuszki 76. Budynek szkolny, który w czasie działań wojennych służył jako szpital wojskowy, został w czasie ewakuacji rannych zdewastowany, a ferma drobiu całkowicie zniszczona. Pozostały tylko puste ściany, wnętrze budynku i obejścia były zaśmiecone, płoty zniszczone, brak było sprzętu i pomocy naukowych. Zajęcia w szkole rozpoczęto od sprzątania pomieszczeń i otoczenia. Z koszar wojskowych uczniowie przynieśli kilka ławek i stolików oraz tablice. Naukę w szkole rozpoczęło 14 uczniów (7 dziewcząt i 7 chłopców) i czterech nauczycieli. – inż. Stanisław Sidoryk -kierownik szkoły – Maria Wąwoźna -nauczyciel gospodarstwa domowego – ksiądz Julian Janas -nauczyciel religii i przedmiotów ogólnokształcących – Mieczysław Skotnicki -instruktor rolny Dnia 4 marca 1946 roku wyjeżdża dotychczasowy kierownik szkoły inż. Stanisław Sidoryk, a p.o. kierownikiem zostaje Maria Wąwoźna. Na stanowisko pierwszego dyrektora szkoły zostaje powołana inż. Maria Domańska z dniem 12 kwietnia 1946 roku, a stanowisko nauczyciela przedmiotów zawodowych objął Marcin Balcerek. Pierwsze zebranie Rady Pedagogicznej odbyło się 29 kwietnia 1946 roku. Drugi rok nauki rozpoczęło w szkole 34 uczniów. Marcin Balcerek został powołany na kierownika szkoły podstawowej, a na jego miejsce została przyjęta mgr Krystyna Wójcik, która pełniła funkcję z-cy dyrektora ds. pedagogicznych i nauczyciela matematyki aż do 1970 roku, to jest do chwili przejścia na emeryturę. Rozpoczął też pracę Władysław Porczak jako nauczyciel fizyki i chemii oraz ksiądz Szeremet. W dniu 2 września 1946 roku szkoła przyjmuje od Państwowych Nieruchomości Ziemskich gospodarstwo rolne po właścicielu niemieckim Hoffmanie. Gospodarstwo posiadało 27 ha gruntów, kilka sztuk bydła, dwa konie z UNRA, zdekompletowany sprzęt oraz budynek mieszkalny i gospodarczy w dobrym stanie przy ul. Piastowskiej. Od 27.09.1946 do 30.09.1946 roku w gmachu Gimnazjum Rolniczego urządzono „Wystawę Ogrodniczą” obejmującą osiągnięcia z zakresu warzywnictwa, sadownictwa i przetwórstwa – powiatów raciborskiego, głubczyckiego i prudnickiego. W następnych latach szkoła przechodziła wiele reorganizacji: – w latach 1946-1949 funkcjonowała jako 3-let. Koedukacyjne Gimnazjum Rolnicze, które w 1949 roku zostało przedłużone o jeden rok i zmieniło nazwę na 4-let. Liceum Rolnicze – w 1951 roku 4-let. Liceum Rolnicze zostało przemianowane na 4-let. Technikum Rolnicze, które w 1953 roku przeniesiono do Namysłowa – utworzone w 1951 roku 4-let. Technikum Weterynaryjne zostało przeniesione do Nysy – w latach 1954-1961 realizowano program nauczania w zakresie 5-let. Technikum Rachunkowości Rolnej – w 1958 roku utworzono 5-let. Technikum Rolnicze, które funkcjonuje do dziś – w 1967 roku otwarta zostaje Zasadnicza Szkoła Rolnicza, a w roku 1975 Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa-stanowiące podbudowę 3-let. Technikum Rolniczego funkcjonującego w latach 1972-1993 i 3-let. Technikum Hodowlanego funkcjonującego w latach 1974-1980 – reorganizacja administracyjna kraju w 1795 roku spowodowała zmianę nazwy szkoły na Zespół Szkół Rolniczych, w skład którego zostały włączone, utworzone w 1971 i 1977 roku 3-zimowe Szkoły Rolnicze w Zielinie i Mochowie. – utworzone w 1978 roku 3-let. Technikum Mechanizacji Rolnictwa zostało w 1982 roku zawieszony w działalności, a następnie reaktywowane w 1992 roku – funkcjonuje nadal – w ramach Zespołu Szkół Rolniczych od 1979 roku, funkcjonuje 4-let. Liceum Ekonomiczne o specjalności: rachunkowość i rynek rolny – realizowano również w latach 1993 – 1995 kształcenie w zakresie programu 3-let. Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej. Ponadto w latach 60-tych odbywało się kształcenie w zakresie nauczania w 3-let. Zaocznym Technikum Włókienniczym (brak danych) oraz w latach 1976 – 1983 w 3-let. Zaocznym Technikum Rolniczym i w latach 1977 – 1982 w 3-let. Zaocznym Studiu Rolniczym. W roku 1988 decyzją władz wojewódzkich filialna 3-zimowa Szkoła Rolnicza w Mochowie uzyskała status odrębnej placówki oświatowej. Natomiast 3-zimowa Szkoła Rolnicza w Zielinie ze względów finansowo – organizacyjnych w 1992 roku została zlikwidowana.

W latach 1970 – 1973 wydatnie poprawiły się warunki nauki i pracy w szkole. Szkoła otrzymała nowy internat na 150 miejsc, zaplecze rekreacyjno sportowe z salą gimnastyczną i boiskiem sportowym wybudowanym w czynie społecznym przez młodzież z inicjatywy nauczyciela mgr Kazimierza Pałki oraz nowe budynki gospodarcze i garaże.

Gospodarstwo szkolne otrzymało 2 września 1946 roku od Państwowych Nieruchomości Rolnych gospodarstwo rolne opuszczone przez właściciela niemieckiego Hoffmana o powierzchni 27 ha gruntów rolnych wraz z zabudowaniami gospodarczymi i budynkami mieszkalnymi przy ul. Piastowskiej. Gospodarstwo zostało powiększone o 90 ha w 1973 roku, a w 1989 roku do 193 ha. Pierwsze sześć lat gospodarstwem zarządzał instruktor Mieczysław Skotnicki.
W 1951 roku zatrudniony został kierownik gospodarstwa, a stanowisko to powierzono pierwszemu absolwentowi Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum Rolniczemu Panu Bronisławowi Grinowi, który kierował gospodarstwem do 1986 roku. Pod kierownictwem Bronisława Grina gospodarstwo szkolne było jednym z najlepszych gospodarstw szkolnych na opolszczyźnie i wyróżnionym wielokrotnie w skali kraju.
W wyniku wieloletniej wydajnej pracy pracowników gospodarstwa, szkoły i młodzieży w 1963 roku gospodarstwo szkolne otrzymało Przechodni Sztandar Pracy za osiągnięcie wysokich wyników produkcyjnych i ekonomicznych za rok gospodarczy 1964/65 na szczeblu kraju.
W roku 1967 gospodarstwo uzyskalo Przechodni Sztandar po raz drugi za zdobycie pierwszego miejsca we współzawodnictwie za rok gospodarczy 1965/66 na szczeblu kraju.
Kierowane przez 35 lat przez Bronisława Grina gospodarstwo szkolne znajdowało się zawsze w czołówce gospodarstw kraju, a zdobyty 3-krotnie pod rząd proporczyk za zajęcie I miejsca w województwie świadczy wymownie o hegemonii w województwie opolskim.
Od 1986 roku dyrektorem gospodarstwa pomocniczego Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku został Józef Kwiecień.
Z dniem 1.01.1989 roku na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego odłączono gospodarstwo od Zespołu Szkół Rolniczych i utworzono samodzielnie Państwowe Gospodarstwo Rolne z siedzibą w Prudniku, które po przejęciu z dniem 1.04.1993 roku przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa zostało w 3-cim przetargu dnia 25.02.1995 r. Sprzedane Romanowi Jurkowskiemu.
W wyniku usilnych starań dyrekcji na podstawie porozumienia z nowym właścicielem gospodarstwa – Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa przekazała z dniem 11.08.1995 roku 19,96 ha (około 10% ) po byłym gospodarstwie szkolnym gruntów ornych w zarząd Zespołowi Szkół Rolniczych w Prudniku.
Internat jest i był ważnym ogniwem w systemie opieki nad młodzieżą jest działalność internatu. Początkowo internat mieścił się w budynku szkolnym, gdzie również funkcjonowała kuchnia i stołówka (obecnie pracownia uprawy ). W latach 50-tych szkoła otrzymała od władz miejskich dwa budynki mieszkalne, które po niewielkim remoncie adopcyjnym został przeznaczone na internat. Internat męski na 30 miejsc zlokalizowany był obok budynku szkolnego, internat żeński na 50 miejsc znajdował się przy ul. Chrobrego w odległości 700 m od szkoły.
Warunki mieszkalne w tych internatach były skromne, brak było zaplecza kuchennego i stołówki.
W 1970 roku na posesji obok budynku szkolnego rozpoczęto budowę nowego internatu z kuchnią, stołówką, pomieszczeniami magazynowymi i kotłownią, do której równocześnie został podłączony budynek szkolny.
Internat na 150 miejsc został oddany do użytku we wrześniu 1972 roku. Praca wychowawcza w internacie opierała się na samorządności, a funkcję wiodącą spełniał samorząd internatu.
Od 1994 roku z powodu braku naboru młodzieży, internat został zlikwidowany. Ponownie wznowiono działalność internatu z dniem 1 września 2000 roku. Jednak po dwóch latach funkcjonowania, decyzją Rady Powiatu Prudnickiego, głównie ze względów finansowych został zlikwidowany. Obiekt internatu został w całości przejęty przez Starostwo Powiatowe na tymczasową siedzibę. Natomiast w pomieszczeniach dawnej kuchni zorganizowano pracownię technologii żywności. Reasumując działalność internatu na przestrzeni bardzo wielu lat funkcjonowania, można jednoznacznie stwierdzić, że była bardzo pozytywna. W rankingu wojewódzkim, internat należał do najlepiej wyposażonych i utrzymanych, a we współzawodnictwie wśród internatów szkół rolniczych zawsze znajdował się w czołówce. Kolejni kierowincy internatu to: Chrapowicka Waleria (1955-1976), Paczkowska Jolanta (1976-1982), Terpiłowski Jacek (1982-1983), Satoła Maria (1983-1988), Dawidowska Irena (1988-1992), Faber Bogusław (1992-1994), Basara Dariusz (2000-2002)

Kalendarium Szkoły:

3.11.1928 r. – Uroczyste oddanie do użytku gmachu szkoły .
1.02.1946 r. – Otwarcie Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum Rolniczego .
12.04.1946 r. – Dyrektorem szkoły zostaje mianowana inż. Maria Domańska .
29.04.1946 r. – Pierwsze zebranie Rady Pedagogicznej.
02.09.1946 r. – Utworzenie Gospodarstwa Szkolnego o pow. 27 ha.
27.09.1946 r. – Organizacja międzypowiatowej wystawy ogrodniczej.
1946 r. – Przemianowanie szkoły na 4-let. Liceum Rolnicze.
1951 r. – Otwarcie 4-let. Technikum Rolniczego.
1955 r. – Utworzenie 5-let. Technikum Rachunkowości Rolnej.
1958 r. – Przemianowanie szkoły na 5-let. Technikum Rolnicze.
1963 r. – Fundacja sztandaru szkole.
1963 r. – Budowa boiska sportowego.
1964 r. – Udział młodzieży szkoły w pokazach gimnastycznych w Opolu, Nysie i Warszawie.
1966 r. – Gospodarstwo Szkolne otrzymało sztandar przechodni Ministra Rolnictwa dla najlepszego gospodarstwa w kraju.
1967 r. – Otwarcie Zasadniczej Szkoły Rolniczej.
1967 r. – Gospodarstwo Szkolne otrzymało po raz drugi sztandar przechodni Ministra Rolnictwa.
1972 r. – Oddano do użytku internat szkolny.
1973 r. – Oddano do użytku salę gimnastyczną.
1974 r. – Utworzono 3-let. Technikum Hodowlane.
1974 r. – Wybudowano w czynie społecznym stadion sportowy.
1975 r. – Zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Rolniczych.
1975 r. – Wybudowano 10 garaży na pojazdy mechaniczne.
1975 r. – Otwarcie Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa.
1976 r. – Odznaczenia szkoły odznaką ” Zasłużony Opolszczyźnie”.
1976 r. – Utworzono 3-let. Zaoczne Technikum Rolnicze.
1976 r. – Odbył się I Zjazd Absolwentów.
1977 r. – Utworzono 3-let. Zaoczne średnie Studium Rolnicze.
1978 r. – Otwarto 3-let. Technikum Mechanizacji Rolnictwa.
1979 r. – Utworzono 4-let. Liceum Ekonomiczne.
1981 r. – Zdobycie tytułu wicemistrza Polski szkół rolniczych w siatkówce chłopców.
1982 r. – Uzyskanie tytułu najbardziej usportowionej szkoły w województwie.
1983 r. – Zdobycie tytułu mistrza Polski szkół rolniczych w siatkówce chłopców.
1986 r. – Zajęcie I miejsca w wojewódzkim współzawodnictwie kół PTTK.
1989 r. – Przemianowanie Gospodarstwa Szkolnego na PGR Prudnik.
1991 r. – Zdobycie tytułu wicemistrza Polski szkół rolniczych w koszykówce chłopców.
1991 r. – Otwarcie Izby Tradycji Szkoły.
1992 r. – Utworzenie Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej.
1993 r. – Odznaczenie szkoły medalem za zasługi dla Ligi Obrony Kraju.
1994 r. – Remont kapitalne boiska asfaltowego.
1994 r. – Organizacja XII Centralnego Zlotu Szkół Rolniczych.
1994 r. – Oddano do użytku pracownię komputerową.
1995 r. – Zajęcie III miejsca w mistrzostwach Polski szkół rolniczych w koszykówce chłopców.
1995 r. – Przejęcie w zarząd Zespołu Szkół Rolniczych 16,76 ha gruntów rolnych po byłym gospodarstwie szkolnym.
1996 r. – II Zjazd Absolwentów z okazji 50-lecia szkoły.
1996 r. – Oddano do użytku siłownię.
1997 r. – Rozpoczęto kształcenie w Liceum Agrobiznesu.
1997 r. – Dokonano połączenia szkoły do „internetu”.
1998 r. – Powiększono Gospodarstwo Pomocnicze do 20,02 ha.
1999 r. – Na I i II piętrze internatu rozpoczęło funkcjonowanie Starostwo Powiatowe.
1999 r. – Częściowo w czynie społecznym wybudowano rurociąg wodny Φ 50 cm, o długości 300m.
1999 r. – Skomputeryzowano księgowość i bibliotekę szkolną.
2000 r. – Oddano do użytku drugą pracownię komputerową.
2000 r. – Wznowiono działalność internatu szkolnego.
2002 r. – Utworzono przy Zespole Szkół Rolniczych następujące typy szkół:

Technikum Nr 2 w zawodach:

 • technik ekonomista,
 • technik agrobiznesu
 • technik technologii żywności

III Liceum Profilowane o profilu rolniczo-spożywczym
2002 r. – Zlikwidowano kształcenie w Zasadniczej Szkole Mechanizacji Rolnictwa.
2002 r. – Rozpoczęto kształcenie w 3-let.Liceum Profilowanym.
2002 r. – Zlikwidowano działalność internatu i stołówki szkolnej.
2002 r. – Zajęcie zespołowo III miejsca w jeździectwie, w mistrzostwach Polski szkół rolniczych i LZS.
2002 r. – Zdobycie tytułu mistrza województwa szkół ponadpodstawowych w koszykówce chłopców.
2003 r. – Zorganizowano Wojewódzką Olimpiadę pt. Polskie Rolnictwo a Unia Europejska.
2003 r. – Zdobycie tytułu wicemistrza województwa szkół ponadpodstawowych w koszykówce dziewcząt.
2003 r. – Utworzono klaso-pracownię do zajęć praktycznych w zakresie technologii żywności.
2003 r. – Rozpoczęto wydawanie gazetki szkolnej „Życie Szkoły”.
2003 r. – Zdobycie zespołowo tytułu mistrza Polski w jeździectwie, w pionie szkół rolniczych i LZS.
2004 r. – Nawiązano współpracę ze szkołą rolniczą w Mesto Albrechtice.
2004 r. – Oddano do użytku parking wykonany z kostki brukowej na 40 samochodów.
2004 r. – Rozpoczęto kształcenie w 4-let. Technikum Rolniczym.
2005 r. – Oddano do użytku nowoczesną pracownię do nauczania języków obcych.
2005 r. – Otwarto kawiarnię internetową.
2005 r. – Zorganizowano międzynarodowy turniej koszykówki szkół zawodowych z udziałem zespołów z Krnova i Mesto Albrechtice.

Obecnie (2014) w zespole szkół istnieje 15 pracowni przedmiotowych wyposażonych w niezbędny sprzęt i pomoce naukowe, które w miarę potrzeb są stale uzupełniane. Biblioteka szkolna posiada 13.000 tomów literatury pedagogicznej, zawodowej i beletrystycznej. Szkoła systematycznie wzbogaca wyposażenie sal przedmiotowych. W 2011 roku zaopatrzono gabinety geografii, biologii, języka polskiego w nowoczesny sprzęt multimedialny, który pozwolił urozmaicić zajęcia. Korzystając z różnorodnych programów unijnych, jak m. in. ,,Zrozumieć fizykę i poznać przyrodę” – innowacyjny program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych sala mechanizacji wyposażona została w tablice multimedialną. Do 2014 r. pracownia mechanizacji została wyremontowana oraz zaopatrzona w nowoczesną bazę dydaktyczną .Rozbudowano również zaplecze dydaktyczne, projektor, ekran elektryczny dla kierunku architektury krajobrazu.

W 2012 roku oddana została do użytku nowoczesna strzelnica na potrzeby kierunków mundurowych. Młodzież może szkolić się i wzbogacać swoje umiejętności. Od 2012 r. ZSR ma też znowu bursę szkolną z 13 pokojami dwu i trzyosobowymi, nowoczesnymi łazienkami,  samoobsługową kuchnią salą do indywidualnej nauki i świetlicą wyposażoną w komputery. 

W 2013 roku, w ramach projektu ,, Stworzenie bazy materialnej do współpracy partnerskich szkół rolniczych z Prudnika i miasta Albrechtice” przeprowadzono renowacje boiska szkolnego zaopatrują je w murawę oraz nowe ogrodzenie.

Od 2013 roku wyremontowano piwnice szkoły tworząc nowe szatnie wyposażone w pojedyncze szafki ubraniowe. Utworzono również nową salę dydaktyczną dla kierunków rolnik i architektura krajobrazu.

Zadbano o sale gimnastyczne w budynku Zespołu Szkół Rolniczych i Liceum, na których wycyklinowano parkiety i zakupiono nowoczesny sprzęt sportowy.

Szkoła bierze udział w licznych projektach, w efekcie w 2013 roku ponad 40 osobowa grupa młodzieży uczestniczyła w wymianie polsko – czeskiej, podobna wymiana uczniów z Czech i Polski odbyła się w 2014 roku.

Szkoła nadal posiada gospodarstwo rolne 22 hektarowe oraz sprzęt rolniczy. Na gospodarstwie młodzież doskonali swoje umiejętności i wzbogaca wiedzę z zakresu produkcji rolniczej oraz mechanizacji rolnictwa.

Obecnie w Zespole Szkół Rolniczych zatrudnionych jest 61 nauczycieli oraz 10 pracowników obsługi.

Do szkoły uczęszcza 470 uczniów, 131 w Liceum Ogólnokształcącym oraz 339 w ZSR.

Od 2013 roku otwarto nabór do pierwszej klasy liceum o profilu sportowym, specjalność piłka nożna i piłka koszykowa. Uczniowie tej klasy biorą udział w rozgrywkach ligowych oraz zawodach sportowych. W dalszym ciągu kontynuowane są kierunki:

 • technik ekonomista
 • technik architektury krajobrazu,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik hotelarstwa,
 • technik rolnik,
 • klasy mundurowe
 • klasy sportowe
 • klasy licealne

Wszelkie prawa zastrzeżone dla: Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku - 2024
Stara strona - zobacz

Zaprogramowanie przez: WebInspiracje

Ten odnośnik otworzy się w nowym oknie

Czy chcesz przejść do strony: i otworzyć ją w nowym oknie?


Tak przechodzę lub Anuluj i schowaj okno